MENADŽMENT SISTEMA TEHNIČKE ZAŠTITE
(DNS - Danger Management System)

Osnovna uloga DMS (DMS - Danger Management System) sistema je vršenje koncentraciju svih događaja na objektu koji bi mogli na bilo koji način ugroziti osoblje ili materijalna dobra. DMS sistem može ostvariti određenu kontrolu i upravljanje, ali ne kao primarnu funkcije automatike operacija nego kao dodatnu funkciju i olakšicu za upravljanje u kriznim situacijama. DMS sistem ne može biti zamjena niti za jednu od osnovnih funkcija bilo kojeg podsistema, nego čini nadogradivi element za jedan viši nivo u upravljanju kriznim stanjima.

Na objektima sa jednim ili više instaliranih različitih sigurnosnih sistema, DMS se pokazao kao efikasno rješenje u davanju pravovremenih i tačnih informacija o svakom događaju na objektu. Ovaj sistem skraćuje vrijeme reakcije osoblja zaduženog za otklanjanje raznih vrsta opasnosti uz davanje tačnih uputa korisniku o koracima koje je potrebno preduzeti.

Iskustvo pokazuje da je ljudski faktor najslabija karika u lancu u slučaju bilo koje vrste ugroženosti objekta. DMS omogućava distribuiranje istih informacija selektivno na više lokacija kako bi se greška ljudskog faktora minimizirala na način da se omogućava reakcija sa bilo koje kontrolne tačke.

Iz navedenih razloga, praćenje DMS situacija mora biti transparentno sa jasnim grafičkim i tekstualnim smjernicama osoblju o operacijama koje je potrebno poduzeti prilikom svakog nepoželjnog događaja. Programiranje DMS sistema mora biti urađeno od strane stručnjaka koji imaju profesionalno iskustvo za instalaciju ove vrste sistema. Svaka nejasna informacija ili uputa za operatera može imati obrnuti efekat od onoga koji je tražen.

Planer DMS sistema mora imati informacije i jasnu sliku o svim nivoima opasnosti, najkritičnijim tačkama objekta, uputama o reakcijama za svaki nivo i kritičnu tačku, uputama o reakcijama za ostala krizna stanja na objektu, mehanizmima i hijerarhiji uzbunjivanja i obavještavanja, kao i dokumentima koji moraju biti na raspolaganju nadzornom osoblju za različite vrste događaja.

Neke od osnovnih karakteristika pri planiranju DMS sistema su:

 • Fleksibilnost – sistem može biti napravljen i konfigurisan u skladu sa zahtjevima da zadovolji sve moguće situacije
 • Nadogradnja – sistem se može nadograđivati i rasti u skladu sa zahtjevima korisnika podržavajući više lokacija, objekata, podsistema, vrsta opreme i korisnika
 • Sigurnost – sa konceptom autonomnih podsistema i distribiuiranom kontrolom sistem pruža apsolutnu sigurnost osoblju da je zadata funkcija izvršena. Pored toga, mogu se primijeniti i redudantne konfiguracije koje moguću sistemsku grešku potpuno eliminiraju
 • Zaštita – operator kontroliše i prati upravo ona događanja koja su definisana na njegovom nivou
 • Jednostavnost – interaktivna grafička komunikacija i jasna tekstualna informacija omogućavaju jednostavno upravljanje i na najsloženijim objektima
 • Integracija – arhitektura sistema je otvorenog tipa za različita sistemska rješenja i integraciju opreme raznih proizvođača
 • Analitika – svi događaji se arhiviraju što omogućava jasan pregled o alarmima, greškama, manuelnim operacijama kao i korisnicima sistema. Podaci se mogu sistematizirati po raznim kriterijumima za dobijanje tačnih statističkih podataka u cilju daljnjeg poboljšanja zaštite objekta

U DMS sistem mogu se uvezati:

 • sistem za detekciju i dojavu požara, a preko ovog sistema i sistem za gašenje
 • sistem za detekciju CO
 • sistem za kontrolu pristupa
 • sistem za video nadzor
 • protiv provalni sistem
 • sistem za držanje ključeva
 • ostale vrste sistema

 

Preuzmite pdf katalog