Ispitivanje sistema vatrodojave, detekcije gasova i dr. u skladu sa odredbama Zakona o zaŠtiti od poŽara i vatrogastvu, te uputstvima proizvoĐaȍa

Prema važećem Zakonu o zaštiti od požara i vatrogastvu potrebno je periodično vršiti ispitivanje sistema vatrodojave, detekcije gasova i dr. na objektima na kojima takvi sistemi postoje.

Naša firma je za takve poslove potpuno opremljena i obučena. Posjedujemo sve neophodne alate, softvere, mjerne uređaje i opremu neophodnu da bi se jedan sistem ispitao. Za svaki od sistema koji ispitujemo poznajemo upute proizvođača opreme. Kao najvažniju činjenicu vezanu za obavljanje ovakvih poslova upravo i ističemo naše poznavanje sistema i opreme kojom se bavimo. U skladu sa tim naglašavamo da ne vršimo ispitivanja i testiranja sistema koje ne poznajemo.

Ukoliko se pri ispitivanju ustanovi neka nepravilnost u načinu rada sistema ili detektuje kvar, u dogovoru sa Vlasnikom objekta se pronađene nepravilnost otklanjaju. To je bio jedan od glavnih razloga za formiranje bogatog lagera rezervnih dijelova.